wz
Informační kampaň k zániku vybraných povolení k nakládání s vodami

S t u d n y p r o i n d i v i d u e l n í z á s o b e n í v o d o u


MZe ČR a MŽP ČR byla zahájena informační kampaň o zániku vybraných povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

1) Důvody kampaně

Zákon č. 20/2004 Sb., kterým byl mj. novelizován vodní zákon (č. 254/2001 Sb.) stanovil, že vybraná povolení zanikají nejpozději k datu 1.1.2008 (pokud nezaniknou dříve uplynutím doby, na kterou byla udělena).

Proto i zákon č. 20/2004 Sb. se z hlediska svého časového vymezení nevztahuje na povolení, která nabyla účinnosti od 1.1.2002.


2) Cílová skupina = na koho se kampaň vztahuje


Informační kampaň byla zahájena s cílem informovat ty osoby, které dnes mají platné povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nebo k vypouštění vod odpadních do vod povrchových či podzemních s nabytím právní moci do 31.12.2001, že nejpozději k datu 1.1.2008 jim platnost jejich povolení zanikne a upozornit je, že mají možnost požádat o prodloužení jeho platnosti žádostí podanou do 1.7.2007, popř. požádat včas o vydání povolení nového.

Jedinou výjimku tvoří povolení fyzických osob (nepodnikatelů) k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou (včetně zalévání zahrady, WC apod.), jejichž platnost k datu 1.1.2008 nezaniká a tato povolení platí i nadále. Cílovou skupinou byly tedy osoby (především obce, fyzické osoby podnikající, právnické osoby apod.), které již v minulosti povolení získaly a kterým hrozí, že toto jejich povolení k 1.1.2008 bez náhrady zanikne.

Nicméně vedlejším (a médii intenzivně podporovaným) produktem kampaně bylo povědomí o tom, že k odběru nebo vypouštění vod je třeba povolení správního orgánu. Reakce především ze strany vlastníků studní, postavených většinou bez jakéhokoliv povolení, kteří odebírají podzemní vodu bez povolení k odběru, je masivní a to přesto, že této skupině "odběratelů" podzemní vody informační kampaň vůbec určena nebyla. Kampaň byla totiž zaměřena na ty, kteří s vodou nakládají legálně.


3) Přelomová data ­ 1.1.1955 a 31.12.2001


Povolení, která nabyla účinnosti po 31.12.2001, nezanikají podle zákona č. 20/2004 Sb. k datu 1.1.2008, a to bez ohledu na to, zda vodu odebírá právnická nebo fyzická osoba či zda se tak děje pro účely zásobování domácnosti pitnou vodou nebo pro podnikatelské účely.
Odběry ze studní, realizovaných fyzickou osobou nepodnikající před 1.1.1955, se považují za povolené, bez potřeby dokládání jakýchkoli povolení.


4) Možnosti řešení v případě zániku povolení


lze požádat příslušný vodoprávní úřad do 1.7.2007 o prodloužení platnosti stávajícího povolení , které bylo v minulosti vydáno (nezáleží zda individuálním správním aktem nebo ze zákona v případě tzv. historické studny) nebo získat do 1.1.2008 pravomocné (nové) povolení k nakládání s vodami.

Jak nové povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, tak i rozhodnutí o prodloužení platnosti stávajícího povolení jsou výsledkem vodoprávního řízení, které je zahajováno k návrhu (žádosti) podané v případě nového povolení na formuláři podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. (o dokladech). V případě prodloužení stávajícího platného povolení musí žádost splňovat obecné požadavky podle správního řádu

Na vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody není právní nárok.


5) Finanční náročnost uvedení vod. díla do řádného zákonného stavu


-vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod není zatíženo správním poplatkem

-vydání stavebního povolení event. dodatečného stavebního povolení ke stavbě studny podléhá správnímu poplatku podle položky č. 17 zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., který je stanoven pro :

fyzické osoby nepodnikající . 300,- Kč

fyzických osob podnikajících nebo právnických osob .. 3 000,- Kč

-pořízení podkladů ke správnímu řízení ( tech. pasport, hydrogeologické posouzení, čerpací zkouška) je vždy individuální záležitostí ve smyslu vztahu objednavatel ­ dodavatel uvedených prací, dle našich informací by se cena za uvedené podklady mohla pohybovat v rozmezí .. 3 000,- až 6 000,- Kč.


6) Zpoplatněné limity odběrů podzemních vod


Od poplatkové povinnosti jsou osvobozeny skutečné odběry z jednoho vodního zdroje do 6 000 m3/rok nebo do 500 m3/měsíc.

Ve vztahu k objektům studní pro individuelní zásobení jednotlivých nemovitostí podzemní vodou jsou uvedené hodnoty velmi vysoké, v praxi se nevyskytující. Drobné odběry pod uvedené limity tedy nespadají do režimu poplatků.


7) Příslušnost vodoprávních úřadů


Příslušnost vodoprávního úřadu je vymezena jeho správním obvodem


8) Význam povoleného odběru podzemní vody


-kdo podzemní vodu odebírá na základě platného povolení, nedopouští přestupku či správního deliktu a nehrozí mu tak případná finanční sankce.

-kdo odebírá podzemní vodu na základě platného povolení má chráněno své právo při řízení o povolení jakéhokoliv jiného nakládání s vodami i při jiných činnostech (např. územní plánování, povolování staveb atd.).

-je-li podzemní voda odebíraná na základě platného povolení, má oprávněný, který takto vodu odebírá, v případě, že mu jiná osoba způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru, popřípadě zhoršení jakosti vody ve vodním zdroji, právo na úhradu vzniklé škody a na provedení takových opatření, aby došlo v maximální možné míře k obnovení původního stavu ve vodním zdroji z hlediska množství nebo jakosti podzemní vody např. zajištěním dodávky vody dovážkou, ve specifických případech i jednorázovým finančním vyrovnáním.

V jakýchkoliv sporech o náhradu škody případně o její výši nerozhoduje vodoprávní úřad, ale soud. V ostatních věcech platí obecné předpisy o náhradě škody - např. důkazní břemeno na straně poškozeného.


9) Studny jednotlivých fyzických osob (domácností) bez povolení


Studna bez povolení k odběru podzemní vody

Pokud dochází k odběru podzemní vody bez platného povolení, je třeba podat žádost o vydání takového povolení s doložením nezbytných dokladů.

Studna bez stavebního povolení

V některých případech je možné, že i stavba studny byla postavena bez stavebního a kolaudačního povolení.

Podle ustanovení stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) platí, že stavba je určena účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena v případě, že se nedochovaly žádné doklady ani dokumentace k ní.

I taková stavba je považována za řádně povolenou a kolaudovanou vždy, pokud vodoprávní úřad prokazatelně nezjistí, resp. vlastník studny sám neprohlásí, že studna byla postavena bez stavebního povolení.

Pokud vlastník (stavebník) studny požádá o její dodatečné povolení a předloží veškeré doklady jako k žádosti o povolení její stavby, vodoprávní úřad vede řízení o podané žádosti.

V případě, že vodoprávní úřad nezjistí, že studna byla postavena bez stavebního povolení, řízení o odstranění studny se nezahajuje.Vlastník stavby je pouze povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu přiměřeném podle vyhlášky o dokumentaci staveb a uchovávat ji po celou dobu trvání stavby

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby není vybranou činností ve výstavbě,takže se nevyžaduje její zpracování od autorizovaného projektanta.

Studna bez kolaudačního rozhodnutí

Pokud byla studna v minulosti řádně pravomocně povolena a je zjištěno, že nebyla kolaudována nebo uvedena do trvalého užívání podle předchozích předpisů (a kolaudována nebo uvedena do trvalého užívání být měla), platí ustanovení stavebního zákona, podle kterého se u staveb, pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona (tj. 1.1.2007) provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů, tzn. podle zákona č. 50/1976 Sb. Žadatel tak předloží vodoprávnímu úřadu návrh (žádost) na formuláři podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., na základě které bude zahájeno kolaudační řízení.

Studna prokazatelně nevyužívaná

V tomto případě vlastník nemusí mít ke studni žádné povolení. Studna v takovém případě není vybavena žádným technickým zařízením, ručním ani motorovým, umožňujícím odběr vody a současně je zabezpečena proti možnosti znečištění podzemních vod.


10) Správní trestání


V případě, že k odběru povrchové nebo podzemní vody dochází bez platného povolení nebo v rozporu s ním, resp. studna je postavena bez stavebního povolení, naplňuje fyzická osoba skutkovou podstatu přestupku podle § 34 zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb.),pokud se takového jednání dopustila úmyslně nebo z nedbalosti.

V případě že se takového jednání dopustila právnická osoba, naplnila skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Pokuty za porušení povinností týkajících se vodních děl se ukládají podle stavebního zákona (§ 120 vodního zákona).

Přestupky a správní delikty projednávají v první instanci obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí.


11) Přestupky


V případě přestupků fyzických osob nepodnikajících je třeba především vždy zjistit zavinění, jako základní předpoklad odpovědnosti této osoby. Za přestupek podle ustanovení § 34 zákona o přestupcích lze uložit buď pokutu nebo napomenutí. Pokud k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku,od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit.

Výše sankce může v případě nedovolených odběrů činit až 50 000 Kč.

Při určení výše pokuty je třeba přihlédnout především k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, jakož i k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele. Pokuta by měla být volena až jako řešení v případě, že napomenutí, popř. pouhé projednání přestupku by nebylo ze strany povinného subjektu vnímáno jako dostatečné řešení.


12) Správní delikty


V případě správních deliktů fyzických osob podnikajících nebo právnických osob je výše pokuty odvozena od prokázané výše nepovoleného odběru povrchové nebo podzemní vody (10 Kč/ 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod a 50 Kč/ 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod). Maximální výše pokuty může činit 10 000 000 Kč a lze ji uložit nejvýše za období 3 let předcházejících ke dni, kdy byl nedovolený odběr zjištěn. Znovu je třeba upozornit na skutečnost, že správní orgán k sankčnímu řízení přistupuje v okamžiku, kdy není o spáchání správního deliktu pochyb a kdy event. sankce odpovídají zjištěnému a prokázanému skutečně nepovoleně odebranému množství povrchových nebo podzemních vod.

V případě správních deliktů platí velmi důležité ustanovení § 125 vodního zákona, podle kterého může být od uložení pokuty upuštěno, a to v případě nepovolených odběrů povrchových nebo podzemních vod zejména s ohledem na nepřiměřenou tvrdost vůči povinnému subjektu, který na základě informační kampaně o vydání nového povolení požádal.

13) Problematické okruhy


14)


V této části je zmíněna problematika, která je předmětem řady nejčastějších dotazů ze strany jednotlivých žadatelů

- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí

Podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody je podle ustanovení vodního zákona vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad může ve v ý j i m e č n ý c h p ř í p a d e c h rozhodnout, že vyjádření osoby s odbornou způsobilostí není v konkrétním řízení třeba Z hlediska četnosti aplikace tohoto ustanovení je doporučen velmi individualizovaný přístup k jednotlivým žadatelům.

- Prokazování stáří studny

Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď ( ve smyslu správního řádu) nebo vlastní čestné prohlášení.

Použité informační zdroje

oficiální internetové stránky Ministerstva zemědělství (s průběžnou aktualizací)

www.mze.cz

internetové stránky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, (opět s průběžnou aktualizací)

www.zanikpovoleni.cz


bezplatná infolinka Ministerstva zemědělství

800 101 197

Podle uvedených podkladů do zkrácené formy upravil jako základní informační pomůcku

Vodoprávní úřad při odboru životního prostředí

Městského úřadu Bučovice