wz

6. veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 9. 2007

 

Přítomni:

 

Mgr. Marie Baranová

Hana Bodečková

František Hoždora

Nataša Jakabová

Ing. Karel Macourek

Veleslav Malík

 

Omluven:

 

Pavel Masařík

 

 

Program jednání:

 

 1.  Schválení programu schůze

 2.  Schválení zapisovatele jednání

 3.  Schválení ověřovatelů jednání

 4.  Schválení nového člena kontrolního výboru

 5.  Schválení zadání územního plánu obce Nevojice

 6.  Schválení souhlasu k přistoupení MAS – Společná cesta

 7.  Schválení rozpočtového opatření č. 3

 8.  Schválení prodeje pozemku panu Babákovi

 9.  Schválení bezúplatného převodu pozemků č. 528 – 551 – 552 od úřadu pro zastupování         

      státu

10. Diskuse

11. Schválení usnesení

12. Závěr

 

Schůzi zahájil v 18.30 hodin starosta V. Malík, přivítal přítomné a seznámil je s programem.

 

Před vlastním schválením programu zastupitelka H. Bodečková navrhla jako další bod předložení programů finanční a kontrolní komise na rok 2007 a jejich zápisů z provedených kontrol. Starosta i předsedkyně finančního výboru M. Baranová byli proti zařazení do programu dnešní schůze, protože nebyli paní Bodečkovou včas upozorněni na tento její záměr.

 

1. Z programu se vyjmul bod č.5 – zadání územního plánu obce Nevojice, nebyl dostatečně připraven ke schválení.

Hlasování: Pro – 5, Proti- 1, Zdržel se – 0

 

2. Zapisovatelkou jednání byla zvolena paní M. Baranová.

Hlasování: Pro – 6, Proti- 0, Zdržel se – 0

 

3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan F. Hoždora a pan K. Macourek.

Hlasování: Pro – 6, Proti- 0, Zdržel se – 0

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        

Pan starosta odpověděl paní Jandorové na dotaz z minulé veřejné schůze ohledně čističky odpadních vod. Bude možné napojit se na čističku v Bučovicích s tím, že musíme vybudovat přečerpávací stanici. Cena byla nahrubo odhadnuta pracovníkem firmy VAK na 2,5 mil. Kč.

 

4. Paní I. Hladká, členka kontrolního výboru, jako zaměstnanec OŮ rezignovala na tuto funkci. Paní Bodečková nejprve přišla s návrhem, aby bylo pět členů v kontrolním výboru.

Hlasování: Pro – 2, Proti- 3, Zdržel se – 1

 

Pan starosta navrhl jako člena kontrolního výboru pana V. Filípka.

Hlasování: Pro – 3, Proti- 0, Zdržel se – 3

 

Pan starosta označil hlasování za patovou situaci.

 

Paní Bodečková navrhla jako dalšího kandidáta pana K. Macourka.

Hlasování: Pro – 4, Proti- 0, Zdržel se – 2

 

5. zrušen

 

6. Na poradě sdružení Mezihoří 30.5. 2007, jehož je obec členem, schválili starostové a místostarostové sdružených obcí vstup do místní akční skupiny Společná cesta. Bylo nutné, aby tato věc prošla veřejným jednáním zastupitelstva jednotlivých obcí.

Hlasování: Pro – 5, Proti- 0, Zdržel se – 1

 

7. Na základě provedeného rozboru a porovnáním schváleného rozpočtu se skutečností vyplynula potřeba stanovit a schválit rozpočtové opatření č. 3 ( viz příloha )

Hlasování: Pro – 6, Proti- 0, Zdržel se – 0

 

8. Pan J. Babák podal písemnou žádost na odkoupení pozemku ke vjezdu do garáže na parcele č. 49 o celkové výměře 42 m2.

Hlasování: Pro – 6, Proti- 0, Zdržel se – 0

 

9. Jedná se o formální převzetí, protože je stejně povinností obce spravovat a udržovat komunikace.

Hlasování: Pro – 5, Proti- 0, Zdržel se – 1

 

10. Paní Bodečková se tázala zastupitelů, zda si prostudovali zákon o obcích a jednací řád obce. Zastupitelé odmítli na tento dotaz reagovat s tím, že se jedná o problematiku, která náleží pracovnímu sezení.

V diskusi reagovalo několik občanů obce na nedávnou událost, a to sice pokus o zřízení dráhy pro čtyřkolky. Pan Smejkal jako jeden z aktérů vysvětloval svůj záměr občanům:

-         nebyl v tom žádný zlý úmysl

-          upravili si terén

-         dvakrát se tam svezli

-         rozdali jsme do domů anketu, která byla formulována poněkud nešťastně ( kdo anketu se svým hlasem neodevzdá, bude to bráno jako souhlas s provozováním dráhy), aby zjistili reakce občanů.


Ty ovšem byly negativní v důsledku vysokého zatížení obce a jejího bezprostředního okolí hlukem a prachem.Někteří občané se zamýšleli nad tím, že pro dnešní děti je potřeba vybudovat něco pro jejich „adrenalinové“ sporty. Snad by se tím i vyřešil vandalismis na autobusové zastávce.

Pan Bodeček připomínal zastupitelům zaměřit se včas na získání dotací z EU. Otevřel opět téma internet a prezentování obce na něm včetně aktualit. Paní Bodečková navázala s tím, že je žádoucí prezentovat místní podnikatele a firmy na webu. Panu Hoždorovi dala úkol zveřejňovat na internetu pozvánky na sportovní akce.

Pan Hladký upozorňoval na nepořádek na výletišti, který bývá po různých akcích.

Probírala se otázka nepořádku kolem kontejneru přistaveného u domu rodiny Kučerňákovy. Plánuje se kontejner odstavit a plochu vyčistit, stávající kontejner se přemístí ke hřbitovu a bude určen k odkládání hřbitovního odpadu. Je ovšem potřeba řešit otázku, kam nyní s odpadem, kontejner u železničního nádraží zřejmě nebude stačit. Občané by si sami měli všímat a dbát o udržování pořádku na veřejných plochách. Je nutné zpracovat vyhlášku o odpadech a pálení suchého odpadu i vyhlášku o veřejných prostranstvích

 

11. Usnesení obce

- schválení programu schůze s vyjmutím bodu č.5 ( schválení zadání územního plánu obce Nevojice )

Hlasování: Pro – 5, Proti- 1, Zdržel se – 0

 

- zapisovatelkou jednání zvolena paní M. Baranová

Hlasování: Pro – 6, Proti- 0, Zdržel se – 0

 

- ověřovateli jednání zvoleni pan F. Hoždora a K. Macourek

Hlasování: Pro – 6, Proti- 0, Zdržel se – 0

 

- hlasování o navýšení členů kontrolního výboru ze zákonem stanoveného počtu tří na pět členů kontrolního výboru- neschváleno

Hlasování: Pro – 2 Proti- 3 Zdržel se – 1

 

- kandidát na člena kontrolního výboru pan V. Filípek - nezvolen

Hlasování: Pro – 3 Proti- 0, Zdržel se – 3

 

- kandidát na člena kontrolního výboru pan K. Macourek - zvolen

Hlasování: Pro – 4 Proti- 0, Zdržel se – 2

 

- schválení souhlasu k přistoupení MAS – Společná cesta

Hlasování: Pro – 5 Proti- 0, Zdržel se – 1

 

- schválení rozpočtového opatření č. 3

Hlasování: Pro – 6, Proti- 0, Zdržel se – 0

 

- schválení prodeje pozemku panu Babákovi

Hlasování: Pro – 6, Proti- 0, Zdržel se – 0

 

- schválení bezúplatného převodu pozemků č. 528 – 551 – 552 od úřadu pro zastupování státu

Hlasování: Pro – 5 Proti- 0, Zdržel se – 1

 

- úkoly: zpracovat obecní vyhlášky o odpadech, o pálení suchého odpadu, o veřejných prostranstvích

  zaměřit se na získání dotací pro obec ( čistička odpadních vod atd. )

 

 

Schválení usnesení

Hlasování: Pro – 5 Proti- 0, Zdržel se – 1

 

 

12. Starosta obce poděkoval přítomným za pozornost a rozloučil se s občany v 20.25 hod.

 

 

 

Zapsala dne 25.9.2007  Mgr. Marie Baranová            ................................................

 

 

 

Starosta obce Veleslav Malík                        ............................................................

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Macourek       ..........................................................

                                

                              

 

                                   František Hoždora        ...........................................................