wz

 

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 6. 2007

 

Přítomni:

 

Mgr. Marie Baranová

Hana Bodečková

František Hoždora

Nataša Jakabová

Ing. Karel Macourek

Veleslav Malík

Pavel Masařík

 

Program jednání:

1. Schválení zapisovatele jednání

2. Schválení ověřovatelů jednání

3. Schválení jednacího řádu obce Nevojice

4. Doplnění kontrolního výboru

5. Závěrečný účet za rok 2006

6. Rozpočtové opatření č. 2

7. Koupě malotraktoru

8.Bezúplatný převod pozemků 528 ­ 551 ­ 552, komunikace od úřadu pro zastupování státu

9. Diskuse

10. Schválení usnesení

11. Závěr

 

Schůzi zahájil v 18.30 hodin starosta V. Malík, přivítal přítomné a seznámil je s programem.

 

1. Zapisovatelkou jednání byla zvolena paní M. Baranová.

Hlasování: Pro ­ 7, Proti- 0, Zdržel se ­ 0

 

2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan K. Macourek a pan P. Masařík.

Hlasování: Pro ­ 7, Proti- 0, Zdržel se ­ 0

 

3. Jednací řád obce schválený na veřejném zasedání zastupitelstva dne 8.12. 2006 se ruší. Byl schválen jednací řád ze dne 3.4.2003.

Hlasování: Pro ­ 6, Proti- 0, Zdržel se ­ 1

 

4. Dne 1.4. 2007 odstoupil z funkce člena kontrolního výboru pan B. Knoflíček. Předseda kontrolního výboru navrhl do funkce paní M. Jandorovou.

Hlasování: Pro ­ 1, Proti- 2, Zdržel se ­ 4

 

Na další panem starostou navržené kandidáty ( pan V. Filípek a pan F. Hoždora ) občané reagovali s tím, že první kandidát je osoba spřízněná s jedním ze zastupitelů a další je členem zastupitelstva obce. Pan starosta tedy navrhl paní I. Hladkou.

Hlasování: Pro ­ 4, Proti- 0, Zdržel se ­ 3

 

5. Byl schválen závěrečný účet za rok 2006.

Hlasování: Pro ­ 6, Proti- 0, Zdržel se ­ 1

 

6. Na základě provedeného rozboru hospodaření a přiznání státních dotací na dětské hřiště od Jihomoravského kraje bylo nutné schválit rozpočtové opatření č. 2. Dotace činí 158 000 Kč, storno vlastních nákladů na hřiště 128 000 Kč. Rozdíl 30 000 Kč je způsoben navýšením nákladů na hřiště, které uhradí obec.

Hlasování: Pro ­ 7, Proti- 0, Zdržel se ­ 0

 

7. Byla schválena koupě malotraktoru v ceně 245 765 Kč ( vlastní malotraktor 175 000 Kč, kabina 55 000 Kč, radlice na sníh 15 765 Kč ).

Hlasování: Pro ­ 7, Proti- 0, Zdržel se ­ 0

8. Tento bod programu byl odložen na další veřejné zasedání zastupitelstva. Pan starosta slíbil zjistit, co by to obnášelo, kdyby obec tyto pozemky nepřevzala ( otázka údržby a opravy komunikací atd.).

Hlasování o odložení bodu: Pro ­ 6, Proti- 0, Zdržel se ­ 1

 

9. Pan D. Bodeček požadoval odpovědi na otázky a úkoly z předchozích zasedání.

Paní M. Jandorová připomněla zveřejnění pozvánky na dnešní zasedání i na internetu, pan starosta přislíbil nápravu. Paní Jandorová nabídla svou pomoc zastupitelům, kdyby něco potřebovali. Pan Bodeček se ptal na vyasfaltování silnice vedoucí na hřbitov. Pan K. Macourek odpověděl, že zastupitelstvo plánuje uskutečňovat další akce pro zvelebení obce a budou se konzultovat se zpracovatelem územního plánu.

Paní Jandorová chválila upravený hřbitov loni a ptala se, proč tomu není tak i letos. Pan starosta tím pověří obecní pracovníky. Paní Jandorová měla dotaz také ohledně čističky odpadních vod v obci ( spádovost, finanční otázka ). Pan starosta si vzal na starost zjištění dalších informací.

 

10. Bylo schváleno usnesení v následujícím znění:

- zapisovatelkou jednání byla zvolena paní Baranová

- ověřovateli jednání byli zvoleni pan Macourek a pan Masařík

- byl schválen jednací řád

- členkou kontrolního výboru byla zvolena paní Hladká

- byl schválený závěrečný účet za rok 2006

- bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2

- byla schválena koupě malotraktoru

- bod převod komunikací 528 ­ 551 ­ 552 ( v části obce Tabula ) se odložil na další veřejné zasedání

 

Úkoly:

- informace o převodu komunikací v části obce Tabula

- informace o čističce odpadních vod

- návrh paní H. Bodečkové pro zastupitele: nastudovat nový jednací řád a zákon o obcích § 16

11. . Starosta se s přítomnými rozloučil a ukončil schůzi v 19.45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 25.6. 2007 Mgr. Marie Baranová ..............................................

 

 

 

Starosta obce Veleslav Malík ..........................................................

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Macourek ..........................................................

 

Pavel Masařík ..........................................................