wz

 

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. 4. 2007

 

Přítomni:

 

Marie Baranová

Hana Bodečková

František Hoždora

Karel Macourek

Veleslav Malík

Pavel Masařík

 

Omluvena:

 

Nataša Jakabová

 

Program jednání:

 

1. Schválení zapisovatele jednání

2. Schválení ověřovatelů jednání

3. Schválení pořízení územního plánu v celkové hodnotě 187 000 Kč

4. Diskuse

5. Schválení usnesení

6. Závěr

 

Schůzi zahájil v 18.30 hodin starosta obce pan Malík, přivítal přítomné a seznámil je s programem.

 

1. Zapisovatelkou jednání byla zvolena paní Baranová.

 

Hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdržel se - 0

 

2. Ověřovateli jednání byli pověřeni pan Masařík a pan Hoždora.

 

Hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdržel se - 0

 

3. Pan starosta Malík předložil zastupitelům ke schválení pořízení územního plánu v celkové hodnotě 187 000 Kč.

 

Hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdržel se - 0

 

Pan starosta nechal hlasovat o vložení bodu do programu zasedání týkajícího se rozpočtového opatření č.1

 

Hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdržel se - 0

 

Na základě sestaveného rozpočtu Svazku obcí Mezihoří pro rok 2007 vyplynula potřeba neinvestičních příspěvků od členských obcí a to 24 000 Kč pro každou sdruženou obec.

 

Vlastní rozpočtové opatření:

 

Oblast výdajů:

 

- snížení nákladů na nákup služeb v kapitole správa obecního úřadu - 24 000 Kč

 

- neinvestiční příspěvek pro Sdružení obcí +24 000 Kč

 

Celkový objem příjmů a výdajů se nemění a tudíž rozpočet obce zůstává vyrovnaný.

 

Hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdržel se - 0

 

4. V diskusi vystoupila paní Bodečková a žádala zastupitele paní Baranovou a pana Masaříka o vyjádření k nedorozumění ohledně zápisu z veřejného zasedání ze dne 8.12. 2006 , dále žádala paní Jakabovou o předložení zápisků z výše uvedeného prosincového zasedání. Pana Malíka se dotázala, jaké kroky podnikne k nápravě. Pan starosta odpověděl, že se daná skutečnost se dá do pořádku na pracovní schůzce zastupitelů.

 

5. Usnesení zasedání zastupitelstva obce:

 

- schváleno: - zapisovatel

 

- ověřovatelé jednání

 

- pořízení územního plánu v hodnotě 187 000 Kč - z toho je částka 167 000 Kč na pořízení návrhů územního plánu a částka 20 000 Kč na aktualizaci průzkumů a rozborů

 

- rozpočtové opatření č.1

 

- úkoly: prošetření zápisu z 8.12.2006

 

5. Pan starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18.45 hod.

 

Podpis zapisovatele.......................................................

 

Podpis ověřovatelů jednání ...........................................

 

............................................

 

Podpis starosty obce ......................................................